Algemene voorwaarden

1. Door de deelname accepteert de deelnemer de onderhavige algemene voorwaarden alsmede de regels, die voor een goed verloop van het evenement door de organisatie zijn vastgesteld en ter plekke kenbaar gemaakt zullen worden en verplicht de deelnemer zich aan deze regels te houden en aanwijzingen van de organisatie of door haar ingeschakelde derden (bijvoorbeeld verkeersregelaars) stipt op te volgen.

2. Kinderen beneden 16 jaar mogen alleen deelnemen onder begeleiding van een volwassene.

3. Deelname gebeurt op eigen risico. Deelnemers dienen zich hun eigen individuele verantwoordelijkheid goed te realiseren. Deelnemers dienen zelf te bepalen of hun conditie zodanig is dat deelname verantwoord is.

4. De tocht vindt plaats in de winter en in het donker. De weersomstandigheden kunnen speciale kleding en schoeisel eisen. Deelnemers dienen hiervoor zelf te zorgen.

5. De organisatie neemt maatregelen om ongevallen en incidenten zoveel mogelijk te voorkomen, maar dat neemt niet weg dat zich situaties kunnen voordoen die tot letsel en/of schade leiden. De organisatie draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

6. Indien zich omstandigheden voordoen die de organisatie doen besluiten dat de Kuiertocht geen doorgang vindt dan wel voortijdig afgebroken wordt, hebben deelnemers geen aanspraak op terugbetaling van de aankoopprijs van de deelnamekaart. Het staat ter vrije beoordeling aan de organisatie of dergelijke omstandigheden zich voordoen. De opbrengst van de kaartverkoop gaat na aftrek van de gemaakte kosten, ook in dat geval naar het goede doel.